Aktualności przedmiotowe- język polski


POWIATOWY KONKURS "ZDROWIE PO CIESZYŃSKU"

opublikowane: 21 lut 2018, 01:26 przez Urszula Skotnica   [ zaktualizowane 21 lut 2018, 01:29 ]


Zapraszamy do udziału w konkursie. Informacji dodatkowych udzielają nauczyciele języka polskiego.

XXVIII KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ im. Jana Parandowskiego /dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

opublikowane: 20 lut 2018, 04:22 przez Urszula Skotnica   [ zaktualizowane 20 lut 2018, 04:25 ]

Polski Komitet Olimpijski zaprasza do udziału w 28. Ogólnopolskim konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego. Konkurs, od wielu lat cieszy się cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, pozwala uczniom na rozwijanie uzdolnień literackich, a także przybliża ideę olimpijską i zasady walki fair-play.
Konkurs na Opowiadanie Olimpijskie został uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych, które są organizowane przez narodowe komitety olimpijskie. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego www.olimpijski.pl

Źródło: kuratorium.katowice.pl

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Śląskiego i Starosty Lublinieckiego

opublikowane: 12 lut 2018, 02:10 przez Urszula Skotnica   [ zaktualizowane 12 lut 2018, 02:10 ]

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,  Wojewody Śląskiego i Starosty Lublinieckiego 
  dla uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

REGULAMIN
Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.
Regulamin konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą.
Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.
Teksty wraz z danymi uczestnika należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com  do  2 marca 2018 r. Teksty przesłane drogą mailową lub pocztą nie biorą udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą meilową lub telefoniczną nastąpi do dnia 16 marca 2018r. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2018r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3,  woj. śląskie.
Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.

Ocenie jury podlegać będą:         
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.
Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.
                                                                                 
                                                                              Organizatorzy 
Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „OKNO”

opublikowane: 4 sty 2018, 00:39 przez Urszula Skotnica

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „OKNO”

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie

Młodzieżowy Dom Kultury

WSPÓŁORGANIZATOR:

Port Poetycki w Chorzowie

PATRONAT HONOROWY:

Patronat Europosła Parlamentu Europejskiego Marka Plury

Prezydent Miasta Chorzów

Organizator ubiega się o honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego  

PATRONAT MEDIALNY:

portal „chorzowianin.pl”

portal „pelniakultury.pl”

portal „silesiakultura.pl”

portal”ultramaryna.pl”

PATRONAT PROMOCYJNY:

Kwartalnik kulturalny - „Fabryka Silesia” Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

Kwartalnik kulturalny - „Opcje”

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny - „Śląsk”

 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą.

2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze.

3. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.

4. Pobudzanie wrażliwości.

5. Promocja talentów literackich (poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat

2. Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:

-Trzy utwory poetyckie i/lub

-Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

W celu przygotowania publikacji konieczne jest dołączenie wersji elektronicznej prac (plik w formacie doc. docx. podpisany godłem autora), wysłany drogą mailową na adres:  konkurs.okno@mdkchorzow.pl

3. Tematyka prac jest dowolna.

4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.

Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku

6. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

7. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:

czcionka Times New Roman, rozmiar 12,

odstępy między wierszami – interlinia 1,5,

margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny)

8. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).

9. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz kwestionariusz, który musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, adres e-mail.

W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora - nie pseudonim artystyczny.

10. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.

11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

TERMINY:

Prace należy przesyłać do 20 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Lompy 13

41-500 Chorzów

[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO” ]

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszych dwóch tygodniach czerwca 2018 r.

w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

NAGRODY:

1.Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje  o podziale nagród.

2. Prace będą oceniane w dwóch przedziałach wiekowych:

uczniowie urodzeni w latach (2005 - 2007),

uczniowie urodzeni w latach (2004 – 2002)

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy
a także I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej.

USTALENIA KOŃCOWE:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

5. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

Konkurs literacki

opublikowane: 20 lis 2017, 00:53 przez Urszula Skotnica   [ zaktualizowane 20 lis 2017, 00:53 ]

XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Regulamin konkursu:

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

2.Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.

3.Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2018 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.

4.Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.

5.Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:

-przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;

-podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;

-podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;

-nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;

-opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;

-wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;

-dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;

-dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

6.Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

7.Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski,  możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.

8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2018 r.

9.Prace oceniane będą w kategoriach:

poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VII, uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VII, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

10.W skład Komisji Konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

11.Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2018 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.

12.Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, na facebooku www.facebook.com/konkursliterackislupsk, a także w prasie  regionalnej.

13.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2  w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org.

 

Jolanta Wiśniewska – Dyrektorka Szkoły

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu­

 

Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2

im. ks. Jana Twardowskiego

ul Sobieskiego 3

76-200 Słupsk

tel./fax. 059 845-61-40

tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930

www.facebook.com/konkursliterackislupsk


Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

opublikowane: 9 paź 2017, 01:59 przez Urszula Skotnica   [ zaktualizowane 9 paź 2017, 02:00 ]

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

 I.  Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu.

1.      Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury.

2.      Analiza i interpretacja utworów literackich oraz innych tekstów kultury z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.

3.      Wykorzystywanie podstawowej wiedzy o języku – znajomość pojęć oraz terminów służących opisywaniu języka i komunikowaniu się ludzi.

4.      Tworzenie wypowiedzi pisemnej na określony temat.

5.      Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.

6.      Wykorzystywanie elementów retoryki do tworzenia wypowiedzi pisemnych, w tym – stosowanie środków stylistycznych oraz organizowanie tekstu.

 

Etap szkolny

 

II. Treści kształcenia.

Uczeń

1)               określa

a)      temat i główną myśl tekstu.

b)      nadawcę i odbiorcę (adresata) wypowiedzi.

2)               rozpoznaje cechy

a)      epiki oraz liryki.

b)      opowiadania, opisu.

c)      baśni, powieści, legendy, przypowieści, dziennika, pamiętnika, powieści przygodowej, utworu fantasy.

3)               wyróżnia elementy świata przedstawionego w utworze, w tym: zdarzenia, sytuacje, wątki, postacie (pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne), określa czas i miejsce przedstawionych zdarzeń, wskazuje punkt kulminacyjny.

4)               wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji.

5)               charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu (podmiot liryczny), narratora, bohaterów.

6)               rozpoznaje metaforę, ożywienie, uosobienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy,

          powtórzenie, anaforę, pytanie retoryczne oraz określa ich funkcje w utworze.

7)               rozumie znaczenie pojęć: fikcja literacka, realizm, fantastyka.

8)               rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym : wers, rym, strofę, refren.

9)               wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

a)      rozpoznawanie wypowiedzeń oznajmujących, pytających, rozkazujących.

b)      rozpoznawanie zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, złożonych,

równoważnika zdania.

c)      budowanie wskazanych  w punktach 9a) oraz 9b) wypowiedzeń i ich przekształcanie.

d)     wskazywanie i tworzenie podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika.

e)      rozróżnianie rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika, przysłówka.

f)       określanie form przypadków, liczb, czasów, osób, trybów i rodzajów gramatycznych.

g)       stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych.

h)      rozumienie znaczenia oraz funkcji czasowników osobowych i nieosobowych w tekście.

i)        odróżnianie czasowników dokonanych od niedokonanych, rozpoznawanie nieosobowych form czasownika (zakończonych na -no, -to, bezokoliczników, konstrukcji z „się”).

j)        rozpoznawanie i poprawne stosowanie w tekście czasowników w trybach: orzekającym, przypuszczającym, rozkazującym.

10)     wykorzystuje wiedzę o języku dla podkreślenia dbałości o kulturę słowa.

11)     tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

a)      dialog,

b)      opowiadanie twórcze i odtwórcze,

c)      opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca,

d)     ogłoszenie, zawiadomienie,

e)      zaproszenie,

f)       list prywatny,

g)      pamiętnik, dziennik,

h)      notatka w różnej formie (np. notatka encyklopedyczna, plan, mapa myśli),

i)        podziękowanie,

j)        wypowiedź z elementami opinii i oceny.

12)    sporządza odtwórcze i twórcze plany ramowy oraz szczegółowy.

13)     dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, przekształca stylistycznie.

14)  stosuje środki językowe wzbogacające styl wypowiedzi, rozpoznaje je i nazywa,
        np. porównania, funkcjonalne powtórzenia, wyolbrzymienia, neologizmy.

15)   zna i stosuje zasady ortografii oraz interpunkcji, w tym poprawnie zapisuje nazwy własne

        i  rzeczowniki pospolite, tytuły książek oraz czasopism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      16)   wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słowników: ortograficznego, języka                                    polskiego, frazeologicznego, encyklopedii oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

 

III. Literatura.

1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.
2. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem, Warszawa 1997.

3. A. Szklarski, Tomek w krainie kangurów, Warszawa 2016.

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.

 

Etap rejonowy

 

II. Treści kształcenia.

Obowiązują treści kształcenia z etapu szkolnego.

Ponadto uczeń

1)      rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz określa ich funkcje

w utworze.

2)      wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy.

3)      wyróżnia cechy gatunkowe powieści młodzieżowej, mitu, utworu fantasy, pamiętnika, sonetu,

    fraszki.

4)      wyróżnia rodzaje rymów: męskie, żeńskie, parzyste/sąsiadujące, okalające, krzyżowe.

5)      odczytuje znaczenia przenośne i symboliczne różnych tekstów kultury.

6)      rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, wywiad, artykuł i określa ich podstawowe cechy.

7)      wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

a)      przekształcanie konstrukcji strony biernej czasownika na czynną i odwrotnie, odpowiednio do celu i intencji wypowiedzi.

b)      stopniowanie przymiotników i przysłówków.

c)      rozpoznawanie zaimka, spójnika, przyimka i ich stosowanie w tekstach.

d)     rozpoznawanie rodzajów podmiotów i orzeczeń.

e)      określanie roli podmiotu i orzeczenia.

f)       rozpoznawanie związków wyrazowych w zdaniu, wyróżnianie członu nadrzędnego
i podrzędnego oraz typów związków.

g)      rozróżnianie oraz budowanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

dokonywanie analizy słowotwórczej wyrazów – wskazywanie podstawy słowotwórczej
i formantu, określanie funkcji formantów, w tym tworzenie zdrobnień i zgrubień.
      

          8) odróżnia fakty od opinii.

    9) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

a) opowiadanie z dialogiem odtwórcze i twórcze,

b) dedykacja,

c) streszczenie,

d) opowiadanie z dialogiem, z elementami opisu przedmiotu, postaci, krajobrazu,

e) sprawozdanie z wydarzeń, z elementami opisu postaci, rzeczy i sytuacji,

f) recenzja.

10)  zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji.

     11) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słownika wyrazów obcych
             oraz słownika wyrazów bliskoznacznych.

     

 

III. Literatura.

1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

2. J. Parandowski, Mitologia (tu: mity o Syzyfie, Prometeuszu, Dedalu i Ikarze, Orfeuszu i Eurydyce, Demeter i Korze), Puls, 2016.

3. B. Kosmowska, Pozłacana rybka, Warszawa 2007.

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.

 

Etap wojewódzki

 

II. Treści kształcenia.

Obowiązują treści kształcenia ustalone na etapy szkolny i rejonowy.

Ponadto uczeń

   1) odczytuje tematykę oraz problematykę utworu.

   2) określa nastrój utworu i wskazuje sposoby jego budowania.

   3)  rozpoznaje

a)      cechy gatunkowe powieści obyczajowej, bajki, pieśni.

b)   wiersz rymowany i nierymowany (biały).

c)   przysłowie, złotą myśl, sentencję, aforyzm.

d)   motywy o znaczeniu symbolicznym.

   4)   rozpoznaje w tekście literackim neologizm, symbol, alegorię i określa ich funkcje.

    5)   zna podstawowe pojęcia stanowiące kontekst literacki i kulturowy dla obowiązujących
 na etapie wojewódzkim lektur konkursowych, np.: filozofia, mądrość życiowa, styl życia, cierpienie, altruizm.

    6)   rozumie i wyjaśnia przyczyny rozbieżności między mową a pismem, w tym: mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie.

    7)  przekształca zdanie pojedyncze w złożone i na odwrót, a także równoważniki zdań w zdania i na odwrót – odpowiednio do przyjętego celu.

     8)  identyfikuje tekst jako komunikat, rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, literacki,      reklamowy, ikoniczny.

     9)   określa sytuację komunikacyjną i rozumie jej wpływ na kształt wypowiedzi.

   10)  wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

           a) tworzenie wyrazów złożonych, rozróżnianie ich typów.

           b) rozpoznawanie imiesłowów, rozumienie zasad ich tworzenia i odmiany.

            c) poprawne stosowanie imiesłowowych równoważników zdania i określanie ich funkcji.

            d) przekształcanie imiesłowowych równoważników zdania na zdania złożone i odwrotnie.

            e) odróżnianie mowy zależnej i niezależnej, przekształcanie mowy zależnej na niezależną
                i odwrotnie.

    11)   tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

a) życzenia,

b) opowiadanie z elementami opisu uczuć i przeżyć wewnętrznych,

c) wypowiedź argumentacyjna,

d) przemówienie.

    12)  integruje wiedzę pozyskaną z różnych źródeł, wyciąga wnioski z ich porównania.

  13)  tworzy logiczną, semantycznie pełną oraz uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny.

     14)  zna zasady budowania akapitów i  rozumie ich rolę w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi.

     15)  dokonuje selekcji informacji.

     16)  rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję.

     17)  odróżnia przykład od argumentu.

 

 

III. Literatura.

1.      Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

2.      E.E. Schmitt, Oskar i pani Róża, Kraków 2011.

3.      S. Pennypacker, Pax, Kraków 2016.

 

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.


"Opowieści naszych pradziadków"- konkurs literacki

opublikowane: 29 wrz 2017, 00:22 przez Urszula Skotnica   [ zaktualizowane 29 wrz 2017, 00:23 ]

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" organizuje konkurs literacki pod hasłem "Opowieści naszych pradziadków".
Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
  • Odwiedź skansen, bądź przypomnij sobie jakie obiekty się w nim znajdują.
  • Wyobraź sobie, jak mogła wyglądać wieś sprzed około 150 lat.
  • Wymyśl bohatera. Może być nim człowiek, zwierzę bądź postać z ludowych wierzeń.
  • Usiądź i napisz opowiadanie ( 200-400 słów). Pamiętaj, aby akcja działa się na dawnej wsi. Musisz umieścić w nim jeden z elementów znajdujących się w skansenie. Reszta zależy od Twojej wyobraźni.

Do 10 listopada możesz przynieść pracę nauczycielowi języka polskiego, który chętnie udzieli Ci dalszych wskazówek.

Możesz również wysłać pracę samodzielnie do 17 listopada na adres

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Parkowa 25

41-500 Chorzów

z dopiskiem "Opowieści naszych pradziadków"

Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszy list napisany odręcznie

opublikowane: 21 wrz 2017, 03:12 przez Urszula Skotnica   [ zaktualizowane 21 wrz 2017, 03:13 ]


Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.


Konkurs ma charakter otwarty.


Pracą konkursową jest list napisany odręcznie.

List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcia wg własnego uznania. 

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:
• uczestnicy w wieku 10-12 lat (kategoria I) mają za zadanie napisać list na temat „To były najlepsze wakacje w moim życiu...”.
• uczestnicy w wieku 13-15 lat (kategoria II) oraz 16 lat i powyżej (kategoria III) piszą list na temat „Los zawsze daje drugą szansę...”.

List musi być napisany odręcznie na papierze.

TERMIN I MIEJSCE

Prace należy przesyłać na adres

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec,

w terminie do30.10.2017 roku

Sukces w powiatowym konkursie literackim

opublikowane: 5 maj 2017, 13:10 przez Urszula Skotnica   [ zaktualizowane 22 wrz 2017, 01:29 ]

Franciszek Gandzel- uczeń klasy 6 b zajął II miejsce w konkursie "Zdrowie po cieszyńsku" (kategoria bajka/baśń) organizowanym przez Wydział Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Jury z 62 ocenianych prac konkursowych wybrało trzy najlepsze w każdej grupie wiekowej. Baśń Franka znalazła się wśród nagrodzonych.

Poniżej tekst baśni. Zapraszamy do lektury:

BAŚŃ O SOLANCE ZABŁOCKIEJ


         Dawno ,dawno temu żyło sobie pewne  małżeństwo . Małżonkowie byli już starzy, biedni i chorzy,  lecz bardzo się kochali. Mieszkali w pewnej wsi o nazwie Zabłocie. Jedyne dochody przynosił  tylko ich mały ogródek . Co miesiąc przychodzili do wsi sprzedawać swoje warzywa na targu. Lecz po kilku tygodniach stała się rzecz straszna. W ogródku  przestały rosnąć rośliny. Gdy nic im nie zostało, mężczyzna sprzedawał, co tylko się dało, a kobieta zaczęła pracować jako krawcowa za jedzenie i drobne pieniądze. Po roku nie mieli już nic poza ubraniami i chatą. Na domiar złego żonę zwolnili z dodatkowego zarobku.

             Kilka dni później ktoś zapukał do drzwi. Gdy mężczyzna otworzył w drzwiach ukazał się szlachcic, który oznajmił „szukam chętnych mężczyzn do pracy w polu, jest już kilku chętnych, ale brakuje mi jednego. Czy może bylibyście zainteresowani? Chłop zaniemówił ze szczęścia i od razu się zgodził. Szlachcic kazał od razu pracować, ale obiecał,  że  jego praca zostanie  hojnie  wynagrodzona. Niestety chłop został oszukany przez jegomościa.  Musiał  ciężko pracować przez  cały dzień bez przerwy i  nie dostawał nic w zamian. Bogacz uczynił go swoim niewolnikiem .Tak mijały lata starzec jeszcze bardziej się  rozchorował. Nawet nie wiedział, że jego żona już rok temu zmarła. Mijały  tygodnie, miesiące i lata a on nadal pracował , zajmował się bydłem , usługiwał pracodawcy oraz sprzątał w pałacu. Nie mógł doczekać się chwili, kiedy znowu ujrzy swoją żonę. Kilka miesięcy później szlachcic zachorował a po paru dniach  zmarł. Miejsce niesprawiedliwego bogacza zajął  jego młodszy brat. Postanowił  zapłacić wszystkim parobkom, którzy tu pracowali i zaprosić ich na posiłek. Gdy nadeszła noc a uczta dobiegała końca,  bogacz pozwolił im zostać na jedną noc. Nazajutrz  poprosił, żeby popracowali tylko kilka godzin . Kiedy mężczyzna wrócił do domu nie zastał tam swojej żony. Zdziwiony szukał jej przez resztę dnia.  Zrezygnowany wrócił do chaty na nocleg ….. ale..... Mijały godziny a on nadal nie zasnął, bo nie mógł się pogodzić z nieobecnością kobiety w ich domu. Rano zajrzał do ogródka i zobaczył tam drewniany krzyż z jej imieniem. Zrozpaczony opłakiwał żonę godzinami. Nieszczęsny mężczyzna poszedł w końcu spać, gdyż była już noc. Rano wstał po nieprzespanej nocy, wypełnionej smutkiem i żalem do siebie, że zgodził się na pracę u chciwca. Ubrał się i wyszedł na dwór. Wtedy przyleciał gołąb i przemówił ludzkim głosem: „ Znam twój żal i to, że źle postąpiłeś i przyznanie się do winy. Jednak to, co mówisz nie jest prawdą. Wina leży tylko w chciwym mężczyźnie. Za to, że tak cierpiałeś - dam ci coś w zamian. Za  dwa lata  wykop dół w miejscu spoczynku małżonki. Będzie tam źródło,  z którego masz się napić”. Po tych słowach odleciał.  Po dwóch latach  bardzo stary już chłop wykopał dziurę, jak nakazał mu ptak . Gdy wypił wodę ze źródła,  stała się rzecz niezwykła. Wyzdrowiał i stał się młody, a po chwili jego tak samo młoda żona, odwiedziła go. Nie posiadali się ze szczęścia . Źródło to nazwali solanką , której  nazwa jest przez słone łzy  mężczyzny, które płynęły po jego twarzy, gdy rozpaczał nad śmiercią żony. Po czasie nazwali ją  „Zabłocką” na cześć wsi.

Źródło to płynie tam po dzisiejszy dzień. Jest używane leczniczo przez mieszkańców tej wsi oraz Chybia , Strumienia i nie tylko.


KONIEC


1-9 of 9