Serwisy przedmiotowe‎ > ‎Biblioteka‎ > ‎

Regulaminy

REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.P. KOJZARA

 W MNICHU

 

I.              POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu zwanej dalej „biblioteką”, określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność szkoły, a także zadania nauczyciela bibliotekarza.

 2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 3. Zbiory biblioteki udostępniane są:

1) prezencyjnie, tzn. na miejscu w czytelni biblioteki

2) drogą wypożyczeń indywidualnych w wypożyczalni biblioteki

3) jako pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych

 4. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, wypożyczanie ich poza bibliotekę

2) korzystanie ze zbiorów czytelni

3) prowadzenie lekcji bibliotecznych

4) prowadzenie zajęć dodatkowych, wyrównawczych, rewalidacyjnych itp. przez nauczycieli tylko w czasie godzin jej otwarcia, po zatwierdzeniu harmonogramu zajęć przez dyrektora szkoły.

 5. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

 7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły podstawowej.

 

II. ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami poprzez:

- udostępnianie zbiorów

- udzielanie informacji

- rozmowy z czytelnikami

- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia

- informowanie o stanie czytelnictwa

- wizualną propagandę książek

- lekcje biblioteczne

2) prace organizacyjne:

- gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów

- egzekwowanie zapisów regulaminu biblioteki zatwierdzonego przez dyrektora

- selekcja i konserwacja zbiorów

- organizację warsztatu pracy

- organizacja udostępniania zbiorów

- prowadzenie ewidencji użytkowników

- dbanie o atmosferę sprzyjającą pracy indywidualnej oraz grupowej

- planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna

- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki uwzględniającego wnioski nauczycieli i wychowawców

- składanie sprawozdania z pracy biblioteki Radzie Pedagogicznej

3) współpraca ze środowiskiem zewnętrznym:

- z rodzicami

- z instytucjami oświatowo-wychowawczymi

- wycieczki do bibliotek

4) organizacja lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych realizowanych przez szkołę, rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów

5) inne prace zlecone przez dyrektora

 

III.           KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI

 

 1) Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy uczniowie, ich rodzice i prawni opiekunowie oraz pracownicy szkoły.

2) Wpisanie na listę czytelników zobowiązuje do przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki.

3) Czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką przed końcem roku szkolnego oraz w przypadku zmiany miejsca nauki.

4) Wypożyczalnia wypożycza zbiory od września do połowy czerwca. Po tym czasie wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki.

5) Do wypożyczalni wchodzi się bez okryć wierzchnich, plecaków, toreb itp. oraz bez jedzenia i picia.

6) W bibliotece należy zachować się spokojnie i rozmawiać tylko szeptem.

7) Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. Za książki zniszczone lub zagubione czytelnik jest zobowiązany oddać takie same lub inne o wartości wskazanej przez bibliotekarza.

8) Książki wolno wypożyczać tylko na kartę ze swoim nazwiskiem i nie wolno ich przekazywać innym osobom.

9) Jednorazowo można wypożyczać tylko 3 książki, które nie są lekturami (na okres jednego miesiąca) oraz 1 lekturę (na okres dwóch tygodni). W uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, można wypożyczyć większą ilość książek lub przedłużyć termin zwrotu. Nie ogranicza się ilości wypożyczanych książek uczniom przygotowującym się do olimpiad lub konkursów przedmiotowych.

10) Wypożyczane książki należy szanować.

 

IV.           KORZYSTANIE Z CZYTELNI BIBLIOTEKI

 

1) Prawo do korzystania z czytelni ma każdy uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny oraz pracownik szkoły podstawowej.

2) Prawo do korzystania z czytelni uzyskuje się po wpisaniu się do księgi odwiedzin; wpis ten stanowi jednoznacznie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki.

3) W czytelni może przebywać tylko tyle osób, ile jest miejsc siedzących przy stolikach.

4) W czytelni obowiązuje cisza.

5) W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów wypożyczalni.

6) Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, a do innych zbiorów - - za pośrednictwem bibliotekarza.

7) Przed opuszczeniem czytelni czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

8) Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzystał.

9) Czytelnik może poprosić bibliotekarza o pomoc przy wyszukaniu potrzebnych informacji, jednak nie później niż dzień przed terminem, w którym te informacje będą mu potrzebne. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, okres oczekiwania na informacje może zostać skrócony do 2 godz. lekcyjnych.

10) Czytelnia służy wyłącznie celom edukacyjnym, co znaczy, że w żadnym wypadku nie ma w niej miejsca na przepisywanie pracy domowej, spotkania towarzyskie, gry itp.

 

V.            KORZYSTANIE Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

1) Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: (wyszukiwania materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych).

2) Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.

3) Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

4) Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.

5) Użytkownik chcący korzystać z płyty CD lub pendrive’a ma obowiązek poinformować o tym bibliotekarza w celu sprawdzenia programem antywirusowym.

6) Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, sms, czatów),gier i zabaw.

7) Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

8) Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

9) Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

10) Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.

11) Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów żywnościowych. Okrycia wierzchnie, plecaki, torby itp. należy zostawiać w szatni.

12) Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

13) Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

14) W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

15) Korzystający z komputera podaje imię, nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz podpisuje się w zeszycie, akceptując tym samym regulamin.

16) Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system, stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.

17) Z pracowni komputerowej można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach.

18) Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

 

VI.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępnienia regulaminu do wglądu czytelnikowi.

3. Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności:

- niewłaściwe zachowanie

- trwałe uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież materiałów bibliotecznych

- brak właściwej reakcji na wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych stanowi podstawę do wyciągnięcia sankcji w formie:

-odpowiedzialności finansowej

- okresowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika.

4. Decyzje o zastosowaniu sankcji podejmuje dyrektor szkoły podstawowej.

5. Rozstrzyganie problemów nieuregulowanych postanowieniami regulaminu oraz wprowadzanie zmian w regulaminie należy do kompetencji dyrektora szkoły podstawowej.

Comments