Edukacja w naszych rękach

 
                                                                                       

 Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 
 .  Projekt rozwojowy szkoły "Edukacja w naszych rękach" został realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
Czas trwania 
 1 września 2010- 31sierpnia 2011
 
 
 

Edukacja w naszych rękach- projekt współfinansowany ze środków UE

Działania projektowe obejmowały następujące formy wsparcia:
 
 

Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dzieci

Cel: Wzrost poziomu umiejętności konsekwentnego i wytrwałego uczenia się oraz właściwego organizowania tego procesu. Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie biegłego porozumiewania się w języku ojczystym.

Efekty: Pobudzenie kreatywności, zdolności do łatwego i twórczego myślenia, zwiększenie efektywności i jakości nauki oraz przygotowanie do kontynuacji edukacji, wzrost poczucia własnej wartości.

Konsultacje i zajęcia z psychologiem szkolnym

Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka. Ułatwienie dostępu do opieki psychologicznej.

Efekty:  Obniżenie poziomu niepowodzeń szkolnych, rozładowanie napięć emocjonalnych, wzrost samooceny, wsparcie rodziny w procesie wychowawczym

Odżywianie sprzyjające nauce –warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci i rodziców.

Cele: Umożliwienie rozwoju potencjału fizycznego, psychicznego uczniów. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne oraz członków najbliższej rodziny.

Efekty: Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia. Włączenie rodziców do działań profilaktycznych.

Przewidywane są 4 części zajęć łączące wiedzę teoretyczną z praktycznym działaniem- przygotowywaniem zdrowych posiłków. Ilość uczestników: 4x 20 (w tym każdorazowo 10 dzieci i 10 dorosłych opiekunów).
Szkoła dla Rodziców
Cykl spotkań dla rodziców szukających sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. To program pięciu dwugodzinnych spotkań jeden raz w miesi.ącu.
Cel: Aktywizacja obojga rodziców/ opiekunów w zakresie przyjmowania odpowiedzialności za rozwój dziecka, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się. Wsparcie dla ojców i matek chcących świadomie towarzyszyć swojemu dziecku w pełnym rozwoju jego możliwości intelektualnych i emocjonalnych.
Efekty: Wzrost świadomości edukacyjno- wychowawczej obojga rodziców.

Jak pogodzić obowiązki zawodowe i opiekuńcze?- seminarium dyskusyjne dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz kobiet pozostających bez pracy ze względu na przejmowanie całości zadań opiekuńczych rodziny.

 

Cel: Podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. Wymiana doświadczeń.

Efekty: Nabycie wiedzy z zakresu możliwości podejmowania aktywności zawodowej w miejscu zamieszkania, stosowania elastycznych form zatrudnienia, a także funkcjonowania świetlic i innych placówek opiekuńczych na terenie gminy. Wzrost zdolności organizacyjnych.