Archiwum‎ > ‎Rok 2016/2017‎ > ‎Klasa 3c‎ > ‎

WYMAGANIA EDUKACYJNE

     KLASA III

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

w roku szkolnym 2016/2017

 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA

 

 

Edukacja polonistyczna:

 

Wspaniale  ( 6 pkt.)

Swobodnie, samorzutnie wypowiada się dłuższymi zdaniami rozwiniętymi, powiązanymi w logiczną całość na temat wydarzeń, lektury, filmu, ilustracji, historyjek obrazkowych, widowisk teatralnych, komiksów. Potrafi dokonać właściwej oceny zachowania bohaterów opowiadań i uzasadnić swoje stanowisko.  Bierze udział w dyskusji i wypowiada własne zdanie oraz podejmuje próby jego obrony.  Potrafi nadać tytuły pojedynczym obrazkom i historyjce oraz samodzielnie ułożyć opowiadanie. Umie opisać przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia i na obrazkach oraz dzieła plastyczne. Posiada umiejętność wchodzenia w rolę. Zwraca uwagę na poprawność gramatyczną wypowiedzi.

Słucha uważnie, w skupieniu nagrań na CD, czytanych tekstów itp. i potrafi wiernie odtworzyć ich treść. Potrafi wyszukać wyrazy o podobnym lub przeciwnym znaczeniu oraz wyrazy pokrewne. Poznaje i praktycznie stosuje  przysłowia, porównania(pracowity, jak mrówka).

Czyta płynnie, wyraziście, uwzględnia akcent i właściwą intonację. Potrafi czytać cicho ze zrozumieniem. W toku omawiania treści umie uzasadnić swoją wypowiedź zdaniami i urywkami wyszukanymi w tekście.

Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy np.: encyklopedii dla dzieci, słowników, Internetu, itp. .  Recytuje wiersze z pamięci, stosując właściwą interpunkcję i intonację. Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego. Samodzielnie czyta książeczki i czasopisma dziecięce.

Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną Bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy wcześniej omówione. Potrafi samodzielnie redagować i pisać życzenia,  listy do kolegów, zaproszenia, notatkę do kroniki oraz swobodne teksty i na temat określony. Zna alfabet i umie go wykorzystać w określonej sytuacji. Wykonuje wszystkie polecenia i ćwiczenia pisemne samodzielnie, nie potrzebuje żadnych wskazówek nauczyciela.  

Posiada wiedzę o języku: umie bezbłędnie wyodrębnić rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, zwraca uwagę na zgodność form rzeczownika i czasownika oraz rzeczownika i przymiotnika w zdaniu.

 

Bardzo ładnie  ( 5 pkt.)

Wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, powiązanymi w logiczną całość na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, filmu, ilustracji, historyjek obrazkowych, widowisk teatralnych, komiksów. Potrafi dokonać właściwej oceny zachowania bohaterów opowiadań. Samodzielnie ustala kolejność wydarzeń w utworze, porządkuje i uzupełnia plan wydarzeń.  Bierze udział w dyskusji. Potrafi nadać tytuły pojedynczym obrazkom i historyjce oraz ułożyć opowiadanie. Umie opisać przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia i na obrazkach oraz dzieła plastyczne.

Słucha w skupieniu nagrań na CD, tekstów itp. i potrafi udzielić odpowiedzi na pytania, stosując zdania rozwinięte. Potrafi wyszukać wyrazy o podobnym lub przeciwnym znaczeniu oraz wyrazy pokrewne.

Czyta płynnie, przestrzega znaki interpunkcyjne, stara się stosować właściwe tempo oraz intonację dla wyrażenia nastroju czytanego tekstu. Umie czytać z podziałem na role. Potrafi czytać cicho ze zrozumieniem oraz wyszukać w tekście podane zwroty, fragmenty. Rozpoznaje zwrotki w wierszu, samodzielnie wyszukuje i tworzy pary rymujących się wyrazów.  Recytuje wiersze z pamięci, stosując właściwą intonację. Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.

Pisze czytelnie i zachowuje estetykę pisma. Bezbłędnie przepisuje oraz pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy wcześniej omówione na ogół bezbłędnie Potrafi samodzielnie lub wspólnie redagować i pisać życzenia,  listy do kolegów, zaproszenia, notatkę do kroniki oraz swobodne teksty i na temat określony. Zna alfabet i umie go wykorzystać w określonej sytuacji. Wykonuje wszystkie polecenia i ćwiczenia pisemne samodzielnie, rzadko potrzebuje wskazówek nauczyciela.

Posiada wiedzę o języku: umie poprawnie wyodrębnić rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, zwraca uwagę na zgodność form rzeczownika i czasownika oraz rzeczownika i przymiotnika w zdaniu.

 

 

 

Ładnie (4 pkt.)

Wypowiada się zdaniami, powiązanymi w logiczną całość na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, filmu, ilustracji, historyjek obrazkowych, widowisk teatralnych, komiksów. Potrafi dokonać właściwej oceny zachowania bohaterów opowiadań. Wspólnie lub samodzielnie ustala kolejność wydarzeń w utworze, porządkuje i uzupełnia plan wydarzeń.  Bierze udział w dyskusji. Potrafi w większości nadać właściwe tytuły pojedynczym obrazkom i historyjce. Umie opisać przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia i na obrazkach oraz dzieła plastyczne samodzielnie lub wspólnie.

Słucha w skupieniu nagrań na CD, tekstów itp. i potrafi na ogół udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania w formie zdań. Potrafi w większości wyszukać wyrazy o podobnym lub przeciwnym znaczeniu oraz wyrazy pokrewne.

Czyta płynnie, stara się stosować właściwe tempo oraz intonację oraz przestrzegać znaków  interpunkcyjnych. Umie czytać z podziałem na role. Potrafi czytać cicho ze zrozumieniem oraz wyszukać w tekście podane zwroty, fragmenty. Rozpoznaje zwrotki w wierszu, wyszukuje i tworzy pary rymujących się wyrazów.  Recytuje wiersze z pamięci, starając się stosować właściwą intonację. Uczestniczy w zabawie teatralnej

Pisze czytelnie i zachowuje estetykę pisma. Na ogół bezbłędnie przepisuje oraz pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy wcześniej omówione z drobnymi błędami. Potrafi samodzielnie lub wspólnie redagować i pisać życzenia,  listy do kolegów, zaproszenia, notatkę do kroniki oraz swobodne teksty i na temat określony.  Zna alfabet i umie go wykorzystać w określonej sytuacji. Wykonuje polecenia i ćwiczenia pisemne w większości samodzielnie, tylko czasami potrzebuje wskazówek nauczyciela.

Posiada wiedzę o języku: umie w większości poprawnie wyodrębnić rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, zwraca uwagę na zgodność form rzeczownika i czasownika oraz rzeczownika i przymiotnika w zdaniu.

 

 

Postaraj się  (3 pkt.)

Wypowiada się prostymi zdaniami, powiązanymi w logiczną całość na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, filmu, ilustracji, historyjek obrazkowych, widowisk teatralnych, komiksów, ale często potrzebuje dodatkowych pytań nauczyciela. Potrafi w większości  dokonać właściwej oceny zachowania bohaterów opowiadań. Wspólnie ustala kolejność wydarzeń w utworze, porządkuje i uzupełnia plan wydarzeń.   Potrafi z pomocą nauczyciela nadać właściwe tytuły pojedynczym obrazkom i historyjce. Umie opisać przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia i na obrazkach oraz dzieła plastyczne stosując zgromadzone słownictwo oraz korzystając ze wskazówek nauczyciela.

Słucha  nagrań na CD, tekstów itp. i potrafi na ogół udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania .Potrafi w większości wyszukać wyrazy o podobnym lub przeciwnym znaczeniu oraz wyrazy pokrewne.

Czyta poprawnie, stara się stosować właściwe tempo oraz przestrzegać znaków  interpunkcyjnych. Potrafi  czytać z podziałem na role. Pojawiają się trudności z samodzielnym   cichym czytaniem ze zrozumieniem oraz wyszukiwaniem w tekście podanych zwrotów, fragmentów. Rozpoznaje zwrotki w wierszu, zazwyczaj poprawnie wyszukuje i tworzy pary rymujących się wyrazów.  Recytuje wiersze z pamięci, starając się stosować właściwą intonację. Uczestniczy w zabawie teatralnej.

Pisze czytelnie i stara się zachować estetykę pisma. Przepisuje na ogół bezbłędnie oraz pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy wcześniej omówione ale często z błędami. Potrafi wspólnie redagować i pisać życzenia,  listy do kolegów, zaproszenia, notatkę do kroniki oraz z pomocą nauczyciela swobodne teksty oraz  na temat określony.

Potrafi wyodrębnić rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, ale bardzo często pojawiają się błędy.  Zna alfabet, ale ma trudności z wykorzystaniem go w określonej sytuacji. Wykonuje polecenia i ćwiczenia pisemne ale często potrzebuje wskazówek nauczyciela.

Ma trudności z wyodrębnieniem rzeczowników, czasowników, przymiotników, stara się zwracać uwagę na zgodność form rzeczownika i czasownika oraz rzeczownika i przymiotnika w zdaniu.

 

 

 

Pomyśl (2 pkt.)

Wypowiada się prostymi zdaniami  lub wyrazami na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, filmu, ilustracji, historyjek obrazkowych, widowisk teatralnych, komiksów,  często potrzebuje dodatkowych pytań nauczyciela. Najczęściej potrafi   dokonać właściwej oceny zachowania bohaterów opowiadań. Wspólnie ustala kolejność wydarzeń w utworze, porządkuje i uzupełnia plan wydarzeń.   Potrafi z pomocą nauczyciela nadać właściwe tytuły pojedynczym obrazkom i historyjce. Umie opisać przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia i na obrazkach oraz dzieła plastyczne z pomocą nauczyciela.

Słucha  nagrań na CD, tekstów itp. i potrafi na ogół udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania .Potrafi w większości wyszukać wyrazy o podobnym lub przeciwnym znaczeniu oraz wyrazy pokrewne.

Czyta poprawnie, stara się stosować właściwe tempo oraz przestrzegać znaków  interpunkcyjnych. Na ogół potrafi  czytać z podziałem na role. Pojawiają się duże trudności z samodzielnym,   cichym czytaniem ze zrozumieniem oraz wyszukiwaniem w tekście podanych zwrotów, fragmentów. Rozpoznaje zwrotki w wierszu, zazwyczaj poprawnie wyszukuje i tworzy pary rymujących się wyrazów.  Recytuje wiersze z pamięci, starając się stosować właściwą intonację. Uczestniczy w zabawie teatralnej.

Pisze na ogół czytelnie i stara się zachować estetykę pisma. Przepisuje oraz pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy wcześniej omówione  często z błędami. Z pomocą nauczyciela potrafi redagować i pisać życzenia,  listy do kolegów, zaproszenia, notatkę do kroniki oraz swobodne teksty i  na temat określony. Nie radzi sobie z samodzielnym redagowaniem wyżej wymienionych form.

Ma duże trudności z  wyodrębnieniem  rzeczowników,  czasowników, przymiotników. Bardzo często pojawiają się  trudności z wykorzystaniem alfabetu w określonej sytuacji.  Wykonuje polecenia i ćwiczenia pisemne, ale w większości potrzebuje pomocy nauczyciela.

Ma problemy z wyodrębnieniem rzeczowników, czasowników, stara się zwracać uwagę na zgodność form rzeczownika i czasownika oraz rzeczownika i przymiotnika w zdaniu.

 

Więcej pracuj ( 1 pkt.)

Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udziela odpowiedzi. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod  względem językowym zdania prostego, odpowiada pojedynczymi wyrazami, nie zawsze na temat. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub wcale nie przeczyta tekstu, nie  rozumie, co czytał. Nie radzi sobie w wyszukiwaniu podanych informacji z tekstu, wymienić postaci  w opowiadaniu. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi  samodzielnie ułożyć i zapisać zdania.  Pisze niekształtnie,  ma trudności z utrzymaniem się w liniaturze. Nie rozróżnia rzeczownika, czasownika i przymiotnika.

 

Edukacja matematyczna

 

Wspaniale ( 6pkt.)

Uczeń posiada bardzo dobrą orientację w przestrzeni: potrafi wyznaczać kierunki w przestrzeni, zawsze używa właściwych zwrotów w zależności od sytuacji. Potrafi przedstawić liczbę w zakresie 100 w postaci kilku składników. Bezbłędnie, w pamięci i w bardzo dobrym tempie, wykonuje działania dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych i jednocyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Biegle mnoży i dzieli w zakresie 100. Zna liczby w zakresie 1000 i powyżej. Umie wykonywać proste działania arytmetyczne na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania progów dziesiątkowych. Rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania.

 Zna wszystkie monety, banknoty i potrafi dokonać obliczeń pieniężnych. Zapisuje i odczytuje liczby znakami rzymskimi od I do XII i bezbłędnie zapisuje daty. Umiejętnie korzysta z kalendarza i potrafi bezbłędnie dokonać obliczeń upływu czasu kalendarzowego. Zna pojęcia długości: milimetr, centymetr,  metr, kilometr i potrafi dokonać prostych obliczeń. Odczytuje na zegarze godziny i minuty w systemie 12- i 24 godzinnym i umie wykonać łatwe obliczenia upływu czasu odmierzanego zegarem. Wykonuje obliczenia w których występują jednostki masy dekagram, kilogram. Zna figury geometryczne z grupy wielokątów np. czworokąt, pięciokąt i potrafi obliczyć obwody danych figur. Potrafi odczytać temperaturę i zaznaczyć właściwą na termometrze.(umie posługiwać się liczbami ujemnymi)

 

 

Bardzo ładnie  ( 5pkt.) 

Uczeń posiada bardzo dobrą orientację w przestrzeni: potrafi wyznaczać kierunki w przestrzeni, zawsze używa właściwych zwrotów w zależności od sytuacji. Potrafi przedstawić liczbę w zakresie 100 w postaci kilku składników. Na ogół bezbłędnie, w pamięci i w bardzo dobrym tempie, wykonuje działania dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych i jednocyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Biegle mnoży i dzieli w zakresie 100. Zna liczby w zakresie 1000. Umie wykonywać proste działania arytmetyczne na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania progów dziesiątkowych. Rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania.

 Zna wszystkie monety, banknoty i potrafi dokonać prostych obliczeń pieniężnych. Zapisuje i odczytuje liczby znakami rzymskimi od I do XII i bezbłędnie zapisuje daty. Umiejętnie korzysta z kalendarza i potrafi dokonać obliczeń upływu czasu kalendarzowego. Zna pojęcia długości: milimetr, centymetr,  metr, kilometr i potrafi dokonać prostych obliczeń. Odczytuje na zegarze godziny i minuty w systemie 12- i 24 godzinnym i umie wykonać łatwe obliczenia upływu czasu odmierzanego zegarem. Wykonuje obliczenia w których występują jednostki masy dekagram, kilogram. Zna figury geometryczne z grupy wielokątów np. czworokąt, pięciokąt i potrafi obliczyć obwody danych figur. Potrafi odczytać temperaturę i zaznaczyć właściwą na schemacie termometru.

 

 

Ładnie ( 4pkt. )

Uczeń posiada dobrą orientację w przestrzeni: potrafi wyznaczać kierunki w przestrzeni, zawsze używa właściwych zwrotów w zależności od sytuacji. Potrafi przedstawić liczbę w zakresie 100 w postaci  składników. W pamięci i w dobrym tempie wykonuje działania dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych i jednocyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Mnoży i dzieli w zakresie 100. Zna liczby w zakresie 1000. Umie wykonywać proste działania arytmetyczne na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania progów dziesiątkowych, ale czasami pojawiają się nieliczne błędy Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania, radzi sobie z rozwiązywaniem złożonych zadań tekstowych.

 Zna wszystkie monety, banknoty i potrafi dokonać prostych obliczeń pieniężnych. Zapisuje i odczytuje liczby znakami rzymskimi od I do XII i umie zapisać daty. Umiejętnie korzysta z kalendarza i potrafi dokonać prostych obliczeń upływu czasu kalendarzowego. Zna pojęcia długości: milimetr, centymetr,  metr, kilometr i potrafi dokonać prostych obliczeń. Odczytuje na zegarze godziny i minuty w systemie 12- i 24 godzinnym i umie wykonać łatwe obliczenia upływu czasu odmierzanego zegarem, chociaż pojawiają się drobne błędy. Wykonuje obliczenia w których występują jednostki masy dekagram, kilogram. Zna figury geometryczne z grupy wielokątów np. czworokąt, pięciokąt i najczęściej samodzielnie  potrafi obliczyć obwody danych figur.

Potrafi odczytać temperaturę bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi.

 

Postaraj się (3pkt.)

Uczeń posiada poprawną orientację w przestrzeni: potrafi wyznaczać kierunki w przestrzeni, zazwyczaj używa właściwych zwrotów w zależności od sytuacji. Potrafi przedstawić liczbę w zakresie 100 w postaci  dwóch, trzech składników. W pamięci i w poprawnym tempie wykonuje działania dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych i jednocyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Mnoży i dzieli w zakresie 100 z drobnymi błędami. Zna liczby w zakresie 1000. Umie wykonywać proste działania arytmetyczne na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania progów dziesiątkowych, ale często pojawiają się jeszcze błędy. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania.

Zna wszystkie monety, banknoty i potrafi dokonać prostych obliczeń pieniężnych, czasami z pomocą nauczyciela. Zapisuje i odczytuje liczby znakami rzymskimi od I do XII i umie zapisać daty. Umiejętnie korzysta z kalendarza, ale ma trudności z prostymi obliczeniami upływu czasu kalendarzowego.

 Zna pojęcia długości: milimetr, centymetr,  metr, kilometr i potrafi dokonać prostych obliczeń, ale pojawiają się błędy. Wykonuje obliczenia w których występują jednostki masy dekagram, kilogram. Zna figury geometryczne z grupy wielokątów np. czworokąt, pięciokąt i potrafi obliczyć obwody danych figur, korzystając często ze wskazówek nauczyciela.

 Odczytuje na zegarze godziny i minuty w systemie 12- i 24 godzinnym i umie wykonać łatwe obliczenia upływu czasu odmierzanego zegarem, chociaż często pojawiają się błędy. Wykonuje obliczenia w których występują jednostki masy dekagram, kilogram. Zna figury geometryczne z grupy wielokątów np. czworokąt, pięciokąt i  potrafi obliczyć obwody danych figur,  ale często potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela.

Pojawiają się błędy w odczycie temperatury.

 

Pomyśl  (2pkt.)

Uczeń posiada poprawną orientację w przestrzeni: potrafi wyznaczać kierunki w przestrzeni, zazwyczaj używa właściwych zwrotów w zależności od sytuacji. Potrafi przedstawić liczbę w zakresie 100 w postaci  dwóch, trzech składników, ale z pomocą nauczyciela. Wykonuje działania dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych i jednocyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego oraz mnoży i dzieli w zakresie 100, ale popełnia jeszcze błędy. Zna liczby w zakresie 1000.  Słabo radzi sobie z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania progów dziesiątkowych. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania, ale czasami potrzebuje dodatkowych wskazówek nauczyciela.

Zna wszystkie monety, banknoty i potrafi dokonać prostych obliczeń pieniężnych, ale często z pomocą nauczyciela. Zapisuje i odczytuje liczby znakami rzymskimi od I do XII i umie zapisać daty. Umiejętnie korzysta z kalendarza, ale ma duże trudności z prostymi obliczeniami upływu czasu kalendarzowego.

 Zna pojęcia długości: milimetr, centymetr,  metr, kilometr, ale występują trudności z dokonywaniem  prostych obliczeń. Wykonuje obliczenia w których występują jednostki masy: dekagram, kilogram, ale z pomocą nauczyciela. Zna figury geometryczne z grupy wielokątów np. czworokąt, pięciokąt i potrafi obliczyć obwody danych figur, korzystając ze wskazówek nauczyciela.

 Odczytuje na zegarze godziny i minuty w systemie 12- i 24 godzinnym i umie wykonać łatwe obliczenia upływu czasu odmierzanego zegarem, ale pojawiają się błędy. Wykonuje bardzo proste obliczenia w których występują jednostki masy: dekagram, kilogram. Zna figury geometryczne z grupy wielokątów np. czworokąt, pięciokąt i  potrafi obliczyć obwody danych figur,  ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela.

Słabo radzi sobie z odczytem temperatury, często potrzebuje dodatkowych wskazówek nauczyciela.

 

Więcej pracuj ( 1pkt.)

Uczeń ma trudności w wyznaczaniu kierunków w przestrzeni. Potrafi przedstawić liczbę w postaci dwóch składników, ale tylko z pomocą nauczyciela. Dodaje i odejmuje w zakresie 100, tylko na konkretach np. liczydle. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania, tylko z  nauczycielem. Rozróżnia banknoty i monety. Umie przeczytać daty z kalendarza, zapisać je, ale nie potrafi wykonać prostych obliczeń kalendarzowych. Waży przedmioty, lecz nie potrafi określić ich wagi. Rozróżnia proste figury geometryczne. Odczytuje tylko pełne godziny na zegarze.

 

Edukacja przyrodniczo - społeczna

 

Wspaniale (6pkt.)

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjących w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad, ogród, gospodarstwo domowe. Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Wymienia warstwy lasu i podaje charakterystyczne rośliny dla każdej z nich. Rozpoznaje drzewa po liściach i owocach. Wymienia zwierzęta mięsożerne, roślinożerne, wszystkożerne. Wie, jakie zwierzęta są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami i potrafi przedstawić łańcuch pokarmowy.

Rozróżnia zwierzęta egzotyczne. Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i hodowli zwierząt w gospodarstwie domowym oraz wie, jakie znaczenie mają dla człowieka. Zna budowę rośliny i kwiatu oraz wie, jak powstaje owoc. Zna części jadalne warzyw i ich wartości odżywcze oraz różne sposoby ich przechowywania. Wie, dlaczego należy się racjonalnie odżywiać. Nazywa podstawowe  części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi. Zna i przestrzega nawyki dotyczące higieny osobistej.

Potrafi wymienić chwasty i wie, dlaczego należy je usuwać. Umie rozpoznać różne rodzaje zbóż, roślin oleistych i okopowych oraz określić ich znaczenie w życiu ludzi i zwierząt. Prowadzi proste uprawy w kąciku przyrody. Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku. Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, ale też i jego korzystny wpływ. Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin ( np. trujące owoce, liście, grzyby itp.) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Zna znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Umie wymienić rośliny ziemnowodne, pływające, podwodne oraz zwierzęta wodne i wodno-lądowe. Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku oraz zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych i wie , jak zachować się w danej sytuacji. Umie systematycznie prowadzić obserwacje, wykonywać doświadczenia i zapisywać wnioski.

Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego nizinnego, górskiego oraz wymienia zwierzęta i rośliny dla wybranych regionów Polski.

Potrafi współpracować z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.  Zna zagrożenia ze strony innych ludzi i wie, do kogo się i w jaki sposób się zwrócić o pomoc. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy. Zna  zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Interesuje się historią swojej miejscowości, regionem oraz zna ich tradycje. Posiada  podstawowe wiadomości o naszej planecie Ziemi. Zna symbole narodowe, stolicę kraju i jej herb, nazwy większych polskich miast i rzek, najważniejsze wydarzenia historyczne,  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Zna sylwetki i zasługi kilku sławnych Polaków.

 

 

 

Bardzo ładnie  (5pkt.)

Rozpoznaje większość roślin i zwierząt żyjących w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad, ogród, gospodarstwo domowe. Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Wymienia warstwy lasu i podaje charakterystyczne rośliny dla każdej z nich. Rozpoznaje większość drzew po liściach i owocach. Wymienia zwierzęta mięsożerne, roślinożerne, wszystkożerne. Wie, jakie zwierzęta są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami i potrafi przedstawić łańcuch pokarmowy.

Rozróżnia zwierzęta egzotyczne. Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i hodowli zwierząt w gospodarstwie domowym oraz wie, jakie znaczenie mają dla człowieka. Zna budowę rośliny i kwiatu oraz wie, jak powstaje owoc. Zna części jadalne warzyw i ich wartości odżywcze oraz różne sposoby ich przechowywania. Wie, dlaczego należy się racjonalnie odżywiać. Nazywa podstawowe  części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi. Zna i przestrzega nawyki dotyczące higieny osobistej.

Potrafi prawidłowo nazwać większość chwastów i wie, dlaczego należy je usuwać. Umie rozpoznać różne rodzaje zbóż, roślin oleistych i okopowych oraz określić ich znaczenie w życiu ludzi i zwierząt. Prowadzi proste uprawy w kąciku przyrody. Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku. Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, ale też i jego korzystny wpływ. Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin ( np. trujące owoce, liście, grzyby itp.) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Zna znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Umie wymienić rośliny ziemnowodne, pływające, podwodne oraz zwierzęta wodne i wodno-lądowe. Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku oraz zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych i wie , jak zachować się w danej sytuacji. Umie systematycznie prowadzić obserwacje, wykonywać doświadczenia i zapisywać wnioski.

Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego nizinnego, górskiego oraz wymienia zwierzęta i rośliny dla wybranych regionów Polski.

Potrafi współpracować z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.  Zna zagrożenia ze strony innych ludzi i wie, do kogo się i w jaki sposób się zwrócić o pomoc. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy. Zna  zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Interesuje się historią swojej miejscowości, regionem oraz zna ich tradycje. Posiada  podstawowe wiadomości o naszej planecie Ziemi. Zna symbole narodowe, stolicę kraju i jej herb, nazwy większych polskich miast i rzek, najważniejsze wydarzenia historyczne,  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Zna sylwetki i zasługi kilku sławnych Polaków.

 

 

Ładnie (4pkt.)

Rozpoznaje podstawowe rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad, ogród, gospodarstwo domowe. Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Wymienia warstwy lasu i podaje 2-3, charakterystyczne rośliny dla każdej z nich. Rozpoznaje niektóre drzewa po liściach i owocach. Umie podać przykłady zwierząt mięsożernych,  roślinożernych, wszystkożernych. Wie, jakie zwierzęta są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami i potrafi przedstawić łańcuch pokarmowy.

Rozróżnia niektóre zwierzęta egzotyczne. Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i hodowli zwierząt w gospodarstwie domowym oraz wie, jakie znaczenie mają dla człowieka. Zna budowę rośliny i kwiatu oraz wie, jak powstaje owoc. Zna części jadalne warzyw i ich wartości odżywcze oraz różne sposoby ich przechowywania. Wie, dlaczego należy się racjonalnie odżywiać. Nazywa niektóre  części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi. Zna i przestrzega nawyki dotyczące higieny osobistej.

Potrafi prawidłowo nazwać kilka chwastów i wie, dlaczego należy je usuwać. Umie rozpoznać różne rodzaje zbóż, roślin oleistych i okopowych oraz określić ich znaczenie w życiu ludzi i zwierząt. Prowadzi proste uprawy w kąciku przyrody. Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku. Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, ale też i jego korzystny wpływ. Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin ( np. trujące owoce, liście, grzyby itp.) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Zna znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Umie podać przykład roślin ziemnowodnych,  pływających, podwodnych oraz zwierząt wodnych i wodno-lądowych. Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku oraz zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych i wie , jak zachować się w danej sytuacji. Umie systematycznie prowadzić obserwacje, wykonywać doświadczenia i zapisywać wnioski.

Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego nizinnego, górskiego oraz wymienia zwierzęta i rośliny dla wybranych regionów Polski.

Potrafi współpracować z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.  Zna zagrożenia ze strony innych ludzi i wie, do kogo się i w jaki sposób się zwrócić o pomoc. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy. Zna  zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Interesuje się historią swojej miejscowości, regionem oraz zna ich tradycje. Posiada  podstawowe wiadomości o naszej planecie Ziemi. Zna symbole narodowe, stolicę kraju i jej herb, nazwy większych polskich miast i rzek, najważniejsze wydarzenia historyczne,  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Umie wymienić kilku sławnych Polaków i wskazać ich zasługi.

 

 

Postaraj się  (3pkt.)

Potrafi podać przykłady roślin i zwierząt żyjących w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad, ogród, gospodarstwo domowe. Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Wymienia warstwy lasu  i umie podać nazwę charakterystycznej rośliny dla każdej z nich. Rozpoznaje niektóre drzewa po liściach i owocach. Umie podać przykład zwierząt mięsożernych,  roślinożernych, wszystkożernych. Wie, jakie zwierzęta są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami i potrafi przedstawić dowolny łańcuch pokarmowy.

Rozróżnia niektóre zwierzęta egzotyczne. Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i hodowli zwierząt w gospodarstwie domowym oraz wie, jakie znaczenie mają dla człowieka. Zna budowę rośliny i kwiatu oraz wie, jak powstaje owoc. Zna części jadalne warzyw i ich wartości odżywcze oraz różne sposoby ich przechowywania. Wie, dlaczego należy się racjonalnie odżywiać. Nazywa niektóre  części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi. Zna i przestrzega nawyki dotyczące higieny osobistej.

Potrafi podać przykłady chwastów i wie, dlaczego należy je usuwać. Umie rozpoznać różne rodzaje zbóż, roślin oleistych i okopowych oraz określić ich znaczenie w życiu ludzi i zwierząt. Prowadzi proste uprawy w kąciku przyrody. Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku. Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, ale też i jego korzystny wpływ. Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin ( np. trujące owoce, liście, grzyby itp.) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Zna znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Umie podać przykłady rośliny ziemnowodnej,  pływającej, podwodnej oraz zwierząt wodnych i wodno-lądowych. Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku oraz zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych i wie , jak zachować się w danej sytuacji. Umie systematycznie prowadzić obserwacje, wykonywać doświadczenia i zapisywać wnioski.

Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego nizinnego, górskiego oraz podaje przykład zwierząt i roślin dla wybranych regionów Polski.

Potrafi współpracować z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.  Zna zagrożenia ze strony innych ludzi i wie, do kogo się i w jaki sposób się zwrócić o pomoc. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy. Zna  zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Interesuje się historią swojej miejscowości, regionem oraz ich tradycjami. Posiada  podstawowe wiadomości o naszej planecie Ziemi. Zna symbole narodowe, stolicę kraju i jej herb, nazwy większych polskich miast i rzek, najważniejsze wydarzenia historyczne,  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Umie podać przykłady sławnych Polaków.

 

 

Pomyśl  (2pkt.)

Potrafi podać 2-3 przykłady roślin i zwierząt żyjących w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad, ogród, gospodarstwo domowe. Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Wymienia warstwy lasu  i umie podać nazwę charakterystycznej rośliny dla każdej z nich. Rozpoznaje niektóre drzewa po liściach i owocach. Umie podać przykład zwierząt mięsożernych,  roślinożernych, wszystkożernych oraz zwierząt, które są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami. Potrafi przedstawić dowolny łańcuch pokarmowy, korzystając ze wskazówek nauczyciela.

Rozróżnia niektóre zwierzęta egzotyczne. Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i hodowli zwierząt w gospodarstwie domowym oraz wie, jakie znaczenie mają dla człowieka. Zna budowę rośliny i kwiatu oraz wie, jak powstaje owoc korzystając czasami ze wskazówek nauczyciela. Zna części jadalne warzyw i ich niektóre wartości odżywcze oraz różne sposoby ich przechowywania. Wie, dlaczego należy się racjonalnie odżywiać. Nazywa niektóre  części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi. Zna i przestrzega nawyki dotyczące higieny osobistej.

Potrafi podać 2-3 przykłady chwastów i wie, dlaczego należy je usuwać. Umie rozpoznać większość rodzajów zbóż, roślin oleistych i okopowych oraz podać przykłady ich  znaczenia w życiu ludzi i zwierząt. Prowadzi proste uprawy w kąciku przyrody. Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku. Zna niektóre zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, ale też i jego korzystny wpływ. Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin ( np. trujące owoce, liście, grzyby itp.) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Zna znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Umie podać przykład rośliny ziemnowodnej,  pływającej, podwodnej oraz zwierząt wodnych i wodno-lądowych. Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku oraz zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych i wie , jak zachować się w danej sytuacji. Umie systematycznie prowadzić obserwacje, wykonywać doświadczenia i z pomocą nauczyciela zapisywać wnioski.

Umie nazwać niektóre charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego oraz podać przykład zwierząt i roślin dla wybranych regionów Polski.

Potrafi współpracować z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.  Zna zagrożenia ze strony innych ludzi i wie, do kogo się i w jaki sposób się zwrócić o pomoc. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy. Zna  zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Interesuje się historią swojej miejscowości, regionem oraz ich tradycjami. Wie, jak należy troszczyć się o naszą planetę Ziemię. Zna symbole narodowe, stolicę kraju i jej herb i umie podać przykłady nazw większych polskich miast i rzek oraz niektórych najważniejszych wydarzeń historycznych,  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Umie podać przykład sławnych Polaków.

 

 

 

Więcej pracuj ( 1pkt.)

Ma trudności z podaniem nazw roślin i zwierząt żyjących w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad, ogród, gospodarstwo domowe. Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Potrafi wymienić tylko warstwy lasu  i nie umie podać nazwę charakterystycznej rośliny dla każdej z nich. Rozpoznaje niektóre drzewa liściaste. Potrafi przedstawić tylko jeden łańcuch pokarmowy, korzystając ze wskazówek nauczyciela. Rozróżnia niektóre zwierzęta egzotyczne.. Zna budowę rośliny i kwiatu, ale nie wie, jak powstaje owoc. Zna części jadalne warzyw i ich niektóre wartości odżywcze oraz różne sposoby ich przechowywania. Nazywa niektóre  części ciała  zwierząt i ludzi. Zna i przestrzega nawyki dotyczące higieny osobistej. Potrafi podać 2-3 przykłady chwastów, ale nie wie, dlaczego należy je usuwać. Umie rozpoznać niektóre rodzaje zbóż, roślin oleistych i okopowych oraz podać przykłady ich  znaczenia w życiu ludzi i zwierząt. Zna znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Nazywa pory roku i niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku oraz zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych i wie , jak zachować się w danej sytuacji. Umie systematycznie prowadzić obserwacje, wykonywać doświadczenia, ale tylko z  pomocą nauczyciela . Umie nazwać niektóre charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego. Nie potrafi współpracować z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.  Zna  zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, ale nie zawsze się do nich stosuje. Nie interesuje się historią swojej miejscowości, regionem oraz ich tradycjami. Wie, jak należy troszczyć się o naszą planetę Ziemię. Zna symbole narodowe, stolicę kraju i jej herb. Nie potrafi wymienić przykładów nazw większych polskich miast i rzek oraz niektórych najważniejszych wydarzeń historycznych, nie  rozpoznaje flagi i hymnu Unii Europejskiej. Nie zna sławnych Polaków.

 

 

Edukacja plastyczna, techniczna.

 

Wspaniale (6pkt.)

W tworzonych pracach plastycznych wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas obserwacji otoczenia oraz dzieł plastycznych.

Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuk plastycznych: architekturę, malarstwo, rzeźbę grafikę, scenografię i wypowiada się na ich temat. Zna formy istnienia dzieł plastycznych takie, jak: oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka. Potrafi wyodrębnić różne działy sztuki użytkowej: tkactwo, meblarstwo, ceramika.

Zna podstawowe barwy i zasady tworzenia barw pochodnych.  Zwraca uwagę na kompozycję rysunku i zachowanie proporcji. Umie wykonać prace plastyczne z zastosowaniem poznanych technik plastycznych np.; kolaż. Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Poszukuje nowatorskich rozwiązań. Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami.

Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

 

Bardzo ładnie  (5pkt.)

W tworzonych pracach plastycznych wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas obserwacji otoczenia oraz dzieł plastycznych.

Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuk plastycznych: architekturę, malarstwo, rzeźbę grafikę, scenografię i   na ogół potrafi wypowiedzieć  się na ich temat. Zna formy istnienia dzieł plastycznych takie, jak: oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka. Potrafi wyodrębnić różne działy sztuki użytkowej: tkactwo, meblarstwo, ceramika.

Zna podstawowe barwy i zasady tworzenia barw pochodnych.  Zwraca uwagę na kompozycję rysunku i zachowanie proporcji. Umie wykonać prace plastyczne z zastosowaniem poznanych technik plastycznych np.; kolaż. Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Poszukuje ciekawych  rozwiązań. Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami.

Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; stara się opisać ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

 

Ładnie  (4pkt.)

W tworzonych pracach plastycznych wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas obserwacji otoczenia oraz dzieł plastycznych.

Rozpoznaje większość dziedzin sztuk plastycznych: architekturę, malarstwo, rzeźbę grafikę, scenografię. Zna formy istnienia dzieł plastycznych takie, jak: oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka. Potrafi wyodrębnić różne działy sztuki użytkowej: tkactwo, meblarstwo, ceramika.

Zna podstawowe barwy i zasady tworzenia barw pochodnych.  Pojawiają się trudności z zachowaniem proporcji i kompozycją rysunku .  Umie wykonać prace plastyczne z zastosowaniem poznanych technik plastycznych np.; kolaż oraz posługiwać się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami.

Rozpoznaje niektóre wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

 

Postaraj się (3pkt.)

W tworzonych pracach plastycznych stara się wykorzystać wiedzę zdobytą podczas obserwacji otoczenia oraz dzieł plastycznych.

Rozpoznaje tylko niektóre dziedziny sztuk plastycznych: architekturę, malarstwo, rzeźbę grafikę, scenografię. Potrafi wyodrębnić różne działy sztuki użytkowej: tkactwo, meblarstwo, ceramika.

Zna podstawowe barwy i zasady tworzenia barw pochodnych.  Pojawiają się trudności z zachowaniem proporcji i kompozycją rysunku .  Umie wykonać prace plastyczne z zastosowaniem poznanych technik plastycznych, ale prace są często nieestetyczne i nie zawsze doprowadzone do końca.  Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami.

Ma trudności z rozpoznawaniem wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

 

Pomyśl (2pkt.)

W tworzonych pracach plastycznych stara się wykorzystać wiedzę zdobytą podczas obserwacji otoczenia oraz dzieł plastycznych.

Ma trudności z rozpoznawaniem dziedzin sztuk plastycznych: architektury, malarstwa, rzeźby grafiki, scenografii. Potrafi wyodrębnić różne działy sztuki użytkowej: tkactwo, meblarstwo, ceramika.

Zna podstawowe barwy i zasady tworzenia barw pochodnych.  Ma trudności z zachowaniem proporcji i kompozycją rysunku . Prace plastyczne są często nieestetyczne i nie zawsze doprowadzone do końca.  Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami.

 

 

 

Więcej pracuj (1pkt.)

Nie rozpoznaje poznanych dziedzin sztuk plastycznych: architektury, malarstwa, rzeźby grafiki, scenografii.

Nie potrafi wyodrębnić różnych działów sztuki użytkowej: tkactwo, meblarstwo, ceramika.

Zna podstawowe barwy i zasady tworzenia barw pochodnych.  Ma trudności z zachowaniem proporcji i kompozycją rysunku . Prace plastyczne są często nieestetyczne i nie zawsze doprowadzone do końca.  Czasami nie pamięta o bezpiecznym  posługiwaniu się prostymi narzędziami.

 

 

W ocenie prac plastycznych będzie się brało przede wszystkim pod uwagę: systematyczne przygotowanie do zajęć,  estetykę wykonania prac, zagospodarowanie całej powierzchni kartki, zaangażowanie ucznia, zgodność pracy z tematem, dokończenie pracy, gdyż każdy rodzaj pracy plastycznej jest nacechowany indywidualnością dziecka i jego uzdolnieniami w danym kierunku.

 

 

 Edukacja muzyczna

 

Wspaniale (6pkt.)

Potrafi zaśpiewać piosenki indywidualnie i zbiorowo. Reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki, wysokości dźwięków. Rytmicznie recytuje teksty, swobodnie interpretuje ruchem piosenki i utwory instrumentalne. Umie tworzyć rytm, melodię do podanego tekstu.

Rozpoznaje głosy ludzkie: sopran, bas, alt, tenor.

Realizuje ruchem wartości nut: półnuty, ćwierćnuty, ósemki, pauzy ćwierćnutowe i półnutowej Gra na instrumentach perkusyjnych. Umiejętnie i kulturalnie słucha utworów muzycznych.

 

 

Bardzo ładnie (5pkt.)

Potrafi zaśpiewać piosenki zbiorowo. Reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki, wysokości dźwięków. Na ogół rytmicznie recytuje teksty, swobodnie interpretuje ruchem piosenki i utwory instrumentalne. Umie tworzyć rytm, melodię do podanego tekstu.

Rozpoznaje głosy ludzkie: sopran, bas, alt, tenor.

Realizuje ruchem wartości nut: półnuty, ćwierćnuty, ósemki, pauzy ćwierćnutowe i półnutowej Gra na instrumentach perkusyjnych. Umiejętnie i kulturalnie słucha utworów muzycznych.

 

Ładnie (4pkt.)

Potrafi zaśpiewać piosenki zbiorowo. Reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki, wysokości dźwięków. Swobodnie interpretuje ruchem piosenki i utwory instrumentalne, ale nie zawsze poprawnie recytuje teksty rytmicznie. Na ogół umie tworzyć rytm, melodię do podanego tekstu.

Rozpoznaje głosy ludzkie: sopran, bas, alt, tenor.

Realizuje ruchem wartości nut: półnuty, ćwierćnuty, ósemki, pauzy ćwierćnutowe i półnutowej, ale czasami pojawiają się błędy. Gra na instrumentach perkusyjnych. Umiejętnie i kulturalnie słucha utworów muzycznych.

 

Postaraj się  (3pkt.)

Potrafi zaśpiewać piosenki zbiorowo. Reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki, wysokości dźwięków. Swobodnie interpretuje ruchem piosenki i utwory instrumentalne, ale nie zawsze poprawnie recytuje teksty rytmicznie. Na ogół umie tworzyć rytm, melodię do podanego tekstu.

Rozpoznaje głosy ludzkie: sopran, bas, alt, tenor.

Realizuje ruchem wartości nut: półnuty, ćwierćnuty, ósemki, pauzy ćwierćnutowe i półnutowej, ale czasami pojawiają się błędy. Gra na instrumentach perkusyjnych. Umiejętnie i kulturalnie słucha utworów muzycznych.

 

Pomyśl (2pkt.)

Uczeń niechętnie bierze udział w różnych formach zajęć muzycznych. Gra na instrumentach perkusyjnych, ale niezgodnie z  podanym rytmem. Nie zawsze potrafi umiejętnie i kulturalnie słuchać utworów muzycznych. Rozpoznaje i nazywa ósemkę, ćwierćnutę i półnutę. Ma trudności w rozpoznawaniu pauzy ósemkowej, ćwierćnutowej i półnutowej.

 

 

Więcej pracuj (1pkt.)

Uczeń nie lubi śpiewać poznanych piosenek. Ma trudności z zapamiętaniem słów. Niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Nie rozpoznaje wartości rytmicznych.

 

 

 

Zajęcia fizyczne

 

Wspaniale (6pkt.)

Uczeń zwinnie i sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia gimnastyczne kształtujące sylwetkę i poznane ćwiczenia użytkowe, potrafi zachować prawidłową postawę w staniu i w marszu, dokładnie i szybko wykonuje polecenia nauczyciela, chętnie uczestniczy w zabawach skocznych, bieżnych, wykonuje ćwiczenia równoważne, potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu, toczyć i kozłować, potrafi zatańczyć poznane tańce, cieszy się z sukcesów sportowych innych;

 

 

Bardzo ładnie (5pkt.)

Uczeń  respektuje zasady poznanych gier i zabaw,  pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, zachowuje prawidłową postawę, tańczy wprowadzone tańce, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji;

 

Ładnie (4pkt.)

Uczeń potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair – play, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby, współdziała w grupie, służy pomocą innym;

 

Postaraj się (3pkt.)

Uczeń odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ruchy (koordynacja, płynność, zwinność, zręczność),  większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, nie zawsze chętnie współdziała w grupie;

 

 

Pomyśl (2pkt.)

Uczeń ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych;

 

Więcej pracuj (1pkt.)

Uczeń uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zajęć ruchowych, nie przynosi obowiązującego stroju, nie chce podejmować  żadnej  aktywności fizycznej .

 

Przy ustaleniu oceny z zajęć ruchowych  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.

 

Zajęcia komputerowe

 

 

Wspaniale (6pkt.)

Uczeń wie, jak należy zachowywać się w pracowni komputerowej, stosuje się do regulaminu, zna budowę i podstawowe działanie komputera, prawidłowo posługuje się myszką,   zna działanie jej lewego i prawego przycisku, pracuje w edytorze grafiki Paint, wyśmienicie posługuje się narzędziami z Przybornika i  samodzielnie wykonuje rysunki, pracuje w edytorze tekstowym Ms Word i tworzy lub przepisuje krótkie teksty, korzysta z kalkulatora. Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

Bardzo ładnie (5pkt.)

Uczeń stosuje się do regulaminu pracowni, uruchamia stację dyskietek i dysków CD, posługuje się myszką, korzysta z komputerowych gier i zabaw edukacyjnych, posługuje się narzędziami z Przybornika, potrafi samodzielnie rysować, korzysta z kalkulatora, samodzielnie tworzy lub przepisuje teksty w programie Ms Word;

 

 

Ładnie (4pkt.)

Uczeń zna regulamin pracowni, zazwyczaj stosuje się do niego, uruchamia komputer za pomocą myszki i klawiatury, próbuje kopiować i usuwać wybrane elementy rysunku i samodzielnie rysować, dobrze wykorzystuje kalkulator, próbuje samodzielnie pisać wyrazy i zdania za pomocą klawiatury komputerowej;

 

 

Postaraj się (3pkt.)

Uczeń wymienia elementy zestawu komputerowego, posługuje się myszką, oczekuje pomocy podczas korzystania z wybranych narzędzi z Przybornika, zna działanie i przeznaczenie kalkulatora, z pomocą nauczyciela pisze wyrazy i zdania w programie Ms Word;

 

 

Pomyśl (2pkt.)

Uczeń oczekuje pomocy podczas uruchamiania komputera, nie radzi sobie z przyciskami na myszce, nazywa elementy zestawu komputerowego, nie potrafi posługiwać się kalkulatorem, narzędziami z Przybornika i nie potrafi pracować w edytorze tekstu Ms Word;

 

Więcej pracuj (1pkt.)

Uczeń nie stosuje się do regulaminu pracowni, nie potrafi uruchomić komputera i posługiwać się myszką, nie pracuje w edytorze grafiki Paint, kalkulatorze i edytorze tekstu Ms Word, rozprasza dzieci na zajęciach.

 

 

 

 

 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ

EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W KLASIE 3

 

W klasach 1-3 szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna, śródroczna i końcowa oraz ocena zachowania jest oceną opisową.

 

Stosujemy trzy rodzaje oceniania dziecka :

  • Ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia;
  • Ocenianie okresowe, na półrocze i na koniec kolejnych lat edukacji wczesnoszkolnej;
  • Ocenianie końcowe, po ukończeniu klasy trzeciej.

W ocenianiu bieżącym przyjęto ocenę punktową w skali 1-6.

Ocena ma charakter Twórczy, nie ma charakteru wartościującego.

Rodzice uzyskują informacje o aktualnych osiągnięciach w nauce swojego dziecka podczas zebrań z rodzicami.

Oceny są jawne dla ucznia i rodziców ( opiekunów).

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego tworzą zespół i wspólnie ustalają zasady formułowania ocen opisowych oraz informują o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego.

Metody bieżącego oceniania osiągnięć uczniów:

  • Sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy klasowej i domowej, sprawdzanie zeszytów, wytwory dzieci, śpiew, gra, ćwiczenia gimnastyczne;
  • Metoda ustnego odpytywania uczniów, wypowiedzi ustne, aktywność na lekcji;
  • Metoda krótkich testów wiadomości i umiejętności, konkursów i quizów.

 

 

 

Comments