Archiwum‎ > ‎Rok 2010/2011‎ > ‎Klasa 3a 2010/2011‎ > ‎

Dokumenty

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

OCEN KLASYFIKACYJNYCH OPISOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA  W KLASIE TRZECIEJ

 

Rok szkolny 2010/2011

 

mgr Magdalena Mleczko

mgr Bernadeta Białas

 

I.          Edukacja polonistyczna

 

1)czytanie

 

a) wspaniale (6pkt.): czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć na każde pytanie z nim związane

b)bardzo ładnie (5pkt): czyta wyraziście zdaniami tekst dla klasy trzeciej, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i prawidłowo odpowiedzieć na pytania z nim związane.

c) ładnie (4pkt.): czyta poprawnie zdaniami tekst dla klasy trzeciej, z nielicznymi błędami, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na pytania z nim związane

d) postaraj się (3pkt.): czyta wyrazami, nie zawsze jednak potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, w wolnym tempie czyta cicho tekst ze zrozumieniem, nie zawsze potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tekstem.

e) pomyśl (2pkt.): czyta sylabami,  popełnia liczne błędy,  zniekształca wyrazy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie, nie zawsze wydarzenia

f) więcej pracuj (1pkt): uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności

 

2) pisanie

 

a) wspaniale (6pkt.): bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu, zna i zawsze stosuje poprawnie zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie, poprawnie pod względem językowym ułożyć zdanie złożone, ciąg zdań, tworzy swobodne teksty.

b) bardz ładnie (5pkt.): poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu, zna i stosuje zasady ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa, potrafi samodzielnie ułożyć poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, ciąg zdań pojedynczych.

c) ładnie (4pkt.): poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu , popełniając nieliczne błędy, zna, ale nie zawsze stosuje zasady ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa, potrafi samodzielnie ułożyć  poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze

d) postaraj się (3pkt.): zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu popełniając błędy, zna, ale zazwyczaj nie stosuje zasad ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania pojedynczego

e) pomyśl (2pkt.): w pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia liczne błędy, najczęściej nie potrafi wykorzystać podanych zasad ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa, zdanie pojedyncze konstruuje z pomocą nauczyciela.

f) więcej pracuj (1pkt.): uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności

 

3) mówienie

 

a) wspaniale (6pkt.): stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem, wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi wyrazić swoją opinię na każdy temat

b) bardzo ładnie (5pkt.): wypowiada się zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym, dokonuje selekcji treści, posługuje się bogatym słownictwem, wypowiada się w uporządkowanej formie.

c) ładnie (4pkt.): wypowiada się zdaniami prostymi, poprawnymi pod względem językowym

d) postaraj się (3pkt): wypowiada się krótko zdaniami prostymi, popełnia błędy językowe i logiczne, często powtarza te same wyrazy, nie kończy wypowiedzi

e) pomyśl (2pkt.): wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, posiada ubogi zasób słownictwa

f) więcej pracuj (1pkt.): uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności .

 

II.                      Edukacja matematyczna

 

1) działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia

a) wspaniale (6pkt.): biegle i poprawnie dodaje i odejmuje w dowolnym zakresie, mnoży i dzieli poprawnie i biegle w dowolnym zakresie (potrafi mnożyć przez liczbę dwucyfrową)

b) bardzo ładnie (5pkt.): poprawnie, sprawnie i samodzielnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000, mnoży i dzieli w zakresie 100

c) ładnie (4pkt.): poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000, mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 100, stosuje algorytmy działań pisemnych

d) postaraj się(3pkt.): zna cztery podstawowe działania arytmetyczne i wykonuje je na ogół poprawnie, czasami popełnia błędy; liczy powoli, mnoży i dzieli w zakresie 100 często na konkretach.

e) pomyśl (2pkt.): zna cztery podstawowe zadania arytmetyczne, często popełnia błędy: liczy powoli, na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie sto popełniając liczne błędy, używa konkretów.

f) więcej pracuj (1pkt.): uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności

 

2) zadania tekstowe

 

a) wspaniale (6pkt.): samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania wielodziałaniowe i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego

b) bardzo ładnie (5pkt.): samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje ka de proste zadania tekstowe oraz zło one

zadania dwudziałaniowe, układa treści zadań do sytuacji życiowej rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego

c) ładnie (4pkt.): potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe

d) postaraj się (3pkt.): samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, w trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela

e) pomyśl (2pkt.): z pomocą rozwiązuje proste zadania tekstowe

f) więcej pracuj (1pkt.): uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności

 

3) umiejętności praktyczne

 

a) wspaniale (6pkt.): umiejętności praktyczne dotyczące pomiarów długości, objętości, masy, obliczeń zegarowych, obliczeń pieniężnych i kalendarzowych, wykorzystuje prawidłowo i samodzielnie przy układaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań tekstowych

b) bardzo ładnie (5pkt.): prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy i zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek i prawidłowo dokonuje ich zamiany, dokonuje obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych

c) ładnie (4pkt.): dokonuje prostych pomiarów długości, masy i zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek; porównuje jednostki i prawidłowo dokonuje ich zamiany, dokonuje obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych

d) postaraj się (3pkt.): z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy i zazwyczaj zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek porównuje jednostki i prawidłowo dokonuje ich zamiany, obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych

e) pomyśl (2pkt.): odczytuje tylko pełne godziny na zegarze,  ma trudności z liczeniem pieniędzy,  wycinkowo poznał skróty poznanych jednostek, z pomocą dokonuje pomiarów długości i masy,  często jednak popełnia błędy w pomiarach

f) więcej pracuj (1pkt.):uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności .

 

III.                   Edukacja społeczno – przyrodnicza

 

a) wspaniale (6pkt.):posiada rozległą (powyżej poziomu klasy III) wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi doskonale posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, opisywać a nawet, niektóre wyjaśniać, potrafi być przewodnikiem po własnej miejscowości, posługuje się mapą wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony.

b) bardzo ładnie (5pkt.):posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku, zna normy społeczne (szacunek dla innych, poszanowanie cudzej własności, współpraca w grupie, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo), zna potrzebne informacje, aby posługiwać się mapą, potrafi zastosować wiedzę o otaczającym środowisku w praktyce, zawsze szanuje otaczające środowisko, zawsze przestrzega normy społeczne, potrafi posługiwać się mapą

c) ładnie (4pkt.): posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, zna niektóre normy społeczne i przeważnie je przestrzega, czasami potrafi zastosować wiedzę o otaczającym środowisku w praktyce, szanuje otaczające środowisko, zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

d) postaraj się (3pkt.): częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, zna niektóre normy społeczne, zna zasady bezpieczeństwa i stara się je przestrzegać, wymienia najważniejsze zabytki swojej miejscowości

e) pomyśl (2pkt.): posiada wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku, zna niektóre normy społeczne, lecz na ogół ich nie przestrzega, rzadko wykazuje zainteresowanie o otaczającym środowisku, nie zawsze potrafi zastosować wiedzy o środowisku w praktyce, rzadko przestrzega znane normy społeczne

f) więcej pracuj (1pkt.): uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności .

 

 

IV.                 Edukacja plastyczno – techniczna

 

a) wspaniale (6pkt.): poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych, wykazuje twórcze myślenie w realizacji tematu, wykonuje dodatkowe prace „dla chętnych”, zna symbole oraz znaki mające charakter powszechnej informacji, poszukuje oryginalnych rozwiązań

b) bardzo ładnie (5pkt.): wyraża swoje myśli za pomocą prac plastycznych, dba o dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy, podejmuje chętnie działania techniczne wykorzystując doświadczenia, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe, prace wykonuje starannie, estetycznie zgodnie z tematem, dba o ład i porządek w miejscu pracy

c) ładnie (4pkt.): prace plastyczne zazwyczaj wykonuje estetycznie, zgodnie z tematem, często dba o dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy, zazwyczaj potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, podejmuje działania techniczne, umie korzystać z prostej informacji technicznej, posługuje się prostymi narzędziami, nie zawsze prace wykonuje starannie

d) postaraj się (3pkt.): nie zawsze chętnie podejmuje prace plastyczne, zazwyczaj prace wykonuje schematycznie i niestarannie, rzadko dba o dobór barw i szczegóły pracy, nie zawsze chętnie wykonuje prace techniczne, nie w pełni korzysta z prostej informacji technicznej, przeważnie prace wykonuje niestarannie

e) pomyśl (2pkt.): prace plastyczne wykonuje mało estetycznie, schematycznie, niestarannie prace nie zawsze zgodne z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy, niechętnie wykonuje prace techniczne, nie zawsze doprowadza prace do końca, nie dba o ład i porządek w miejscu pracy

f) więcej pracuj (1pkt.): uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności .

 

 

V.                      Edukacja muzyczna

 

a) wspaniale (6pkt.): tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, potrafi śpiewać ze zmienną intonacją głosową, tańczy tańce ludowe i nowoczesne przed publicznością

b) bardzo ładnie (5pkt.): chętnie śpiewa znane piosenki, potrafi grać na instrumentach niemelodycznych, potrafi zapisać na pięciolinii poznane dźwięki – nuty zna wartości nut, wyróżnia elementy muzyki (głosy niskie, wysokie), rytmicznie recytuje zdania, imiona, przysłowia, wie, jakie znaczenie ma muzyka w kulturze narodowej, potrafi bezbłędnie wystukać podany rytm

c) ładnie (4pkt.): umie zaśpiewać poznane piosenki, choć nie zawsze z właściwą intonacją, rozpoznaje większość rytmów, potrafi z drobnymi błędami grać na instrumentach niemelodycznych, czasami popełnia drobne błędy podczas zapisu nut na pięciolinii

d) postaraj się  (3pkt.): nie zawsze umie zaśpiewać poznane piosenki, czasami poprawnie wystukuje, wyklaskuje krótkie rytmy, nie zawsze rozpoznaje w muzyce głosy niskie i wysokie, nie zawsze poprawnie gra na instrumentach niemelodycznych, nie zawsze dobrze rozpoznaje i nazywa wartości nut

e) pomyśl (2pkt.): niechętnie śpiewa poznane piosenki, myli wartości nut, nie zawsze radzi sobie z wyklaskiwaniem, wystukiwaniem podanego rytmu

f) więcej pracuj (1pkt.): uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności .

 

 

VI.                 Edukacja zdrowotna

 

a) wspaniale (6pkt.): precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy (zwinność, płynność), reprezentuje klasę w zawodach sportowych, zawsze przestrzega zasad bhp, troszczy się o zdrowie własne i innych

b) bardzo ładnie (5pkt.): potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne objęte programem, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach, współdziała w grupie, potrafi dokonać samooceny własnych umiejętności

c) ładnie (4pkt.): czasami niezbyt precyzyjnie wykonuje ruchy (koordynacja), zazwyczaj chętnie współdziała w grupie podczas zabaw i gier sportowych

d) postaraj się (3pkt.): nie zawsze stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w grach i zabawach, nie zawsze chętnie współdziała w grupie podczas zabaw i gier, niechętnie dokonuje własnej samooceny

e) pomyśl (2pkt.): ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń gimnastycznych, niechętnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w zabawach i grach, niechętnie współdziała w grupie

f) więcej pracuj (1pkt.):uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności

 

 

 

 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W KLASIE III

 

1. Czytanie (tempo, technika, rozumienie) - sprawdzane na bieżąco na tekstach czytanek i wierszy. Wpisy do dziennika na bieżąco. Tempo i technikę czytania sprawdzana jest 3 razy w roku (IX, I, V) wystandaryzowanym jednominutowym testem J. Konopnickiego.

2. Pisanie (tempo, technika, poprawność) wyrazów i zdań sprawdzane jest w codziennych sytuacjach szkolnych analizując karty pracy i zeszyty uczniów, a także pisanie z pamięci (zgodnie z poleceniem zawartym w kartach pracy lub podręczniku) oraz pisanie ze słuchu (1 raz w tygodniu). Wpisy do dziennika na bieżąco.

3. Mówienie, słuchanie, wiedza o języku - sprawdzane na bieżąco na podstawie wypowiedzi ucznia dotyczących treści przeczytanych tekstów i przedstawionych ilustracji oraz własnych przeżyć. Wpisy do dziennika na bieżąco.

4. Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdzane są na bieżąco jak równie przeprowadzamy kartkówki (1 raz w tygodniu) dotyczące: dodawania i odejmowania, mnożenia, dzielenia Wpisy do dziennika na bieżąco. Wiadomości i umiejętności praktyczne oraz umiejętność rozwiązywania i układania zadań tekstowych sprawdzana jest na bieżąco na podstawie analizy kart pracy i pracy ucznia podczas lekcji.

5. Znajomość przyrody – sprawdzana na bieżąco, na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie omawiania treści przyrodniczych, podczas uzupełniania ćwiczeń, w kartach pracy jak równie na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów integrujących treści polonistyczno – przyrodnicze. Wpisy do dziennika na bieżąco.

6. Wiadomości i umiejętności plastyczno- techniczne,  muzyczne oraz zdrowotne sprawdzane są na bieżąco.

7. Zadania domowe zadawane są codziennie i oceniane w formie ustnej lub punktowej.

8. Wiadomości i umiejętności matematyczne, polonistyczne i przyrodnicze sprawdzane na podstawie sprawdzianów zawartych w kartach pracy „Sprawdź, co umiesz”. Wpisy do dziennika na bieżąco.

9.Sprawdzian kompetencji przeprowadzany jest po opracowaniu części 1, 2, 3 „Wesołej szkoły”.

 

 

 

 

Comments